Cele Fundacji Teatru Kubika

1. Działalność kulturalna.
2. Prowadzenie, promowanie i wspieranie działalności w zakresie teatru, teatru pantomimy, teatru formy, klaunady, cyrku, sztuk plastycznych, audiowizualnych, muzycznych oraz sztuki filmowej i fotograficznej.
3. Działanie na rzecz promocji i upowszechniania sztuki teatru oraz sztuk pokrewnych w szczególności prowadzenie warsztatów, wykładów, prelekcji.
4. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej opartej na sztuce teatru i sztukach pokrewnych.
5. Rozwijanie kontaktów i współpracy kulturalnej i artystycznej pomiędzy regionami.
6. Działalność edukacyjna, oświatowa , wychowawcza,
7. Działania artystyczne i kulturalno-oświatowe wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
9. Działalność charytatywna.
10. Wyrównywanie szans osób w tym również ze środowisk wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem w dostępie do kultury i sztuki.
11. Promocja i organizacja wolontariatu.
12. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
13. Promocja polskiej kultury i sztuki za granicą.
14. Łączenie regionów , pokonywanie granic.
15. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
16. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
17. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Sposoby realizacji celów

1. Przygotowanie, realizowanie i upowszechnianie spektakli i widowisk teatralnych.
2. Organizowanie warsztatów, szkoleń, festiwali, przeglądów, koncertów, spektakli, plenerów, wystaw i konkursów w kraju i za granicą.
3. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
4. Realizowanie projektów artystycznych z partnerami z Polski i z zagranicy.
5. Organizowanie wyjazdów badawczych do miejsc związanych z teatrem i sztukami pokrewnymi a w szczególności z pantomimą, klaunadą i cyrkiem w Polsce i za granicą.
6. Przygotowanie i realizacja spektakli, warsztatów i działań artystycznych mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
7. Prowadzenia portalu internetowego w zakresie objętym celami Fundacji.
8. Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
9. Świadczenie pomocy organizacyjnej i finansowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
10. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w placówkach oświatowych i kulturalnych samorządowych oraz niepublicznych.
11. Stworzenie działu badań i dokumentacji bieżących wydarzeń artystycznych oraz gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów archiwalnych.